Stinking Fish Studio Tour


HOME


Judi Dyelle - 'Chosin Pottery

PreviousJudi DyelleNext

White Series Organic Bowl
White Series Organic Bowl

High fired, reduction, wheel thrown porcelain. Dremel pierced.


Pottery